لوگوی سایت
  • روشن
  • تیره
  • سیستم
لوگوی سایت

نوشته ها

دسته‌بندی نشده | 08 نوامبر 2023

سلکتورهای css

CSS Selectors - سلکتورهای css3 برای انتخاب المان های HTML باید از سلکتورهای CSS استفاده کنیم. سلکتور ...

دسته‌بندی نشده | 07 نوامبر 2023

کنتراست رنگ ها

کنتراست رنگ تفارت درخشندگی یا تضاد در اشیاست . کنتراست رنگ باعث می شود که اجسام از یکدیگر تمایز پیدا ...

نوشته های اخیر